Birlikteli�imizin sonsuza kadar s�rmesi
umut ve dile�i ile ortak ya�ama ad�m att���m�z
bu g�nde sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca��z.
---------------------------------------
G�rd�m diyebilseydim, e�er g�rd���m�,
Hi� kimse inanmazd�, hayal derlerdi.
Bilseydiler, sende neler g�rd���m�,
Y�llarca hayal g�rmeyi isterlerdi.
G�rd���m�z hayal degil, gercek
biz bu gercegi beraber ya�amak,
sonsuz k�lmak istiyoruz.
Ve bu en g�zel g�n�m�zde
sizleri de aram�zda g�rmeyi diliyoruz.
-----------------------------------------
�m�rboyu mutlulu�a imzalar�m�z� atarken
sizlerin yan�m�zda olman�zdan
b�y�k mutluluk duyaca��z.
------------------------------------
Birlikteli�imizin sonsuza kadar
S�rmesi Umudu ve Dile�i ile
Ortak Ya�ama ad�m att���m�z bu g�nde
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyaca��z
--------------------------------------
Karanl��� arkalar�nda b�rak�p,
g�zlerindeki sevda g�ne�inin pe�inden
y�r�d�kleri bu g�nde,
sizleri de aralar�nda g�rmekten
mutluluk duyarlar.
--------------------------------------
Evlilik t�renimizde,
sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca��z.
-------------------------------------
Ak�p giden hayat�n i�inde
kendimize dair yeni bir sayfa a�arken
nikah t�renimizde siz dostlar�m�z�
yan�m�zda g�rmek bize mutluluk verecektir.
-----------------------------------------
Beraberli�e ad�m att���m�z bu �ok ozel
g�n�m�zde, mutlulu�umuzu sizinle
payla�mak bizi onurland�racakt�r.
---------------------------------
Birlikteli�imizi evlili�e g�t�ren
yolda mutlulu�umuzu sizinle
payla�may� diliyoruz.
--------------------------
D���n t�renlerinde sizleri de
Aralar�nda g�rmekten
Mutluluk duyarlar
------------------------
Mutlu beraberli�imizin ba�lang�c�nda
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivan� duyar�z
----------------------------
D���n (Nisan) t�renlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivan� duyarlar
------------------------
D���n t�renimize
te�rifleriniz bizleri onurland�racakt�r
---------------------------
D���n t�renlerini
Onurland�rman�zdan
Sonsuz mutluluk duyacaklar.
------------------------
Bu mutlu g�n�m�z� bizimle
payla�man�zdan sevin� duyaca��z.
---------------------------
G�rd� g�zlerimiz
Sevdi kalplerimiz
Hayat�n bahar�nda
Birle�ti ellerimiz
D���n�m�z var bizim
Hepinizi bekleriz
-------------------------
Sevdik birbirimizi
Evlendirin dedik bizi
K�rmad�lar s�z�m�z�
Yap�yorlar d���n�m�z�
Bu mutlu g�n�m�zde
Bekleriz hepinizi
----------------------------
Sevdik g�vendik birbirimize
Karar verdik �m�r boyu beraberli�imize
Bu mutlu g�n�m�z� m�jdeleriz size
Bekleriz hepinizi d���n�m�ze
-------------------------------
Amac�m�z yuva kurmak
Gayemiz mutlu olmak
Dile�imiz, bu mutlu g�n�m�zde
Sizlerle billikte olmak
------------------------------
Sevdik seviyoruz
Allah'tan mutluluk diliyoruz
Bu mutlu g�n�m�ze
T�m dostlar�m�z� bekliyoruz
---------------------------
G�rd� g�zlerimiz Sevdi kalplerimiz
Hayat�n bahar�nda birle�ti ellerimiz
Bu mutlu g�n�m�ze sizleri de bekleriz
------------------------------
Seviyoruz dedik ayr� kalmayal�m
Ku�lar gibi mutlu bir yuva kural�m
T�m dostlar�m�z� d���n�m�ze �a��ral�m
Geleni ba��m�z�n �st�nde
Gelmeyeni g�nl�m�zde tutal�m
----------------------------------
Gidiyoruz mutlu bir gelece�e
G�n de�il - Ay de�il - Y�l de�il
Bir �m�r boyu beraberli�e
Tutu�tuk el ele
Sesleniyoruz bekar gen�lere
En mutlu �ey evlilik diye
Bekliyoruz sizleri de D���n (Ni�an) merasimine
----------------------------------
Mutluluk gele dursun
Dostlara haber olsun
D���n�m�z var bug�n
Bizi sevenler buyursun
-----------------------------------
Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun
Biz p�nardan i�iyoruz g�l sizin olsun
Biz evleniyoruz haberiniz olsun
Bizi seven dostlar d���n�m�ze buyursun
--------------------------------
F�s�lda bana sevgini
Sende buldun dengini
Kabul oldu dile�in
Mesut olal�m Mele�im
---------------------
Duva��mda beyaz g�ller
Girmesin araya eller
Allah (c.c) yazm�� bizi bize
Duyuruyoruz �imdi size
�m�r boyu beraberiz
Sevgi dolu kalplerimiz
D���n�m�ze sizleri de bekleriz
-----------------------------
Bu hayat g�ne�i hic batmayacak
Kalplerimiz birbirimize hep ba�l� kalacak
Buna yemin ettik hep b�yle kalacak
Bir yuva kuruyoruz hi� y�k�lmayacak
Sizleride bekleriz bu mutlu g�n�m�ze.
-----------------------------
Biz sevdik kalbimiz bir olsun
Bizim d�g�n�m�z t�renimiz olsun
Buyurun dostlar haberiniz olsun
-------------------------------
G�n�lden birbirimizi seviyoruz
Kalbimiz bir buna inan�yoruz
Bekarl��a veda edip
��te bug�n evleniyoruz
D���n�m�ze sizleride bekliyoruz
-------------------------------
Sevdik birbirimizi
�stiyoruz beraberli�imizi
Allah'tan dile�imiz
Bu mutlu g�n�m�zde
Sizleride bekleriz
--------------------
M��terek ya�ant�lar�n�n ba�lang�c� olan
D���n t�renlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Mutluluk duyacaklar.
--------------------------
Elveda gen�lik g�zel g�nlere
Biz �ok mutluyuz dar�s� sevenlere
Bir yuva kuruyoruz ilerideki g�nlere
Bizi sevenler gelsin d���n�m�ze
Mutlulu�umuzu g�rmeye
--------------------------------
Ve bu inan�la
Birbirimizi sevip sayarak
Sadakat alevini canl� ve s�cak tutarak
S�rekli bir ilgiyle birbirimize yak�n olarak
Anlay�� ve sab�rla destek vererek
Y�zlerimiz sevgiye d�n�k
Ellerimiz i� i�e
G�zel bir yolculu�a haz�rlan�yoruz
D���n t�renimizi onurland�r�rsan�z
Mutlu oluruz
-----------------------------
Kapt�rd�k g�nl�m�z� mutluluk seline
��te bizde girece�iz d�nya evine
B�t�n dostlar buyursun d���n�m�ze
----------------------------------
El ele tutu�urken
Saadet yolculu�una
Veda ediyoruz
Bekarl���n sultanl���na
E�er u�urlamak isterseniz bizi
D���n�m�ze bekleriz sizi
------------------------------
Kader tan��t�rd� bizi
�ok seviyoruz birbirimizi
Da�lar girse aram�za ay�ramaz ikimizi
Bekliyoruz sizleri
Unutmay�n bizleri
Bu mutlu g�n�m�ze
Bekliyoruz hepinizi
----------------------------
Mutluluklar payla��lmal�
G�r���n� benimsemi�
Dostlar�m�z� d���n�m�zde
Yan�m�zda g�rmekten
Mutluluk duyaca��z
---------------------------
Gelece�e dogru atacaklar�
Bu ilk ad�m� beraberce y�r�mek
Ve mutlulu�u payla�mak �zere
Sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyarlar.
-------------------------------
Sevgi, sayg� ve anlay��la temelini att���m�z beraberli�imizi
Sonsuza dek s�rd�rmeye karar verdik. Nikah t�renimizde
Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyar�z
-------------------------------------
Allah'�n emridir ya�ant� b�yle
Mesut olmam�za sen dua eyle
Gelip d���n�m�ze �eref eyle
Gelmeyen dostlara selam s�yle
Bekliyoruz sizleri
Unutmay�n bizleri
--------------------------------
Allah (c.c)'in emri Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v)'in s�nneti yerine getirmek
�slam toplumunun temelini olu�turan
Aile'yi te�ekk�l ettirmek i�in
�lk ad�m� atm�� bulunuyorlar.
Bu hay�rl� g�nde sizleride aram�zda
G�rmekten mutluluk duyar�z.
�zg� an�lar derinle�iyor.